ثبت نام
انصراف
قوانین شرکت در کلاس ها
  1. کارت بدون مهر حضور و غیاب از درجه اعتبار ساقط است و به این معناست که شما در جلسه حضور نداشته اید.
  2. در صورت غیبت در جلسه ، حتی یک جلسه ، گواهینامه پایان دوره به شما تعلق نخواهد گرفت.
  3. لطفا قبل از شروع کلاس در محل حضور داشته باشید.
  4. همراه داشتن کارت ورود به جلسه الزامی است.
  5. رعایت حجاب و پوشش مناسب در کلاس ها الزامی است.